Xiang in the making

Xiang in the making在中国的地图。 名单地点的详细情况。